Levertermijn 1-2 werkdagen • Klik hier voor meer verzendinformatie!

Privacy Statement

Door zich toegang te verschaffen tot de Hello Boy website, verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan helloboy.be de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt. Hello Boy beveelt alle Internetgebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Hello Boy eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Gekiere.com bv met zetel gevestigd te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 18, België.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker via de Hello Boy website (www.helloboy.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan Hello Boy, worden door Hello Boy (Gekiere.com bv) verwerkt voor de volgende doeleinden: direct marketing, studies, statistieken en/of marketingacties

De Internetgebruiker stemt in met de uitwisseling van de gegevens die op hem betrekking hebben tussen de - bestaande en toekomstige - vennootschappen en organisaties van Gekiere.com bv in België en daarbuiten.

Deze gegevens kunnen Hello Boy tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten. Zij kunnen worden doorgegeven aan bedrijven en/of aan derden zodat zij interessante product- of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten.

De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.a.

Persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, worden nooit verwerkt, behalve als deze blijken uit gegevens waarmee de betrokken natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd. In dat laatste geval, laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van deze gegevens toe, in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden en vrijwilligers van Hello Boy die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door de betrokken natuurlijke persoon zijn aangeduid en/of de personeelsleden van andere vennootschappen en organisaties waarvan de tussenkomst is vereist om één of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren.

Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens

Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Hello Boy worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie (direct marketing) en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben binnen de Gekiere.com groep met het oog op direct marketing; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker worden meegedeeld, worden door Hello Boy strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat Internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan de gebruiker uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst. Op de website van Hello Boy wordt gebruik gemaakt van ‘session cookies’, die tijdelijk actief blijven. Session cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten onze cookies geen persoonlijke gegevens.

De cookies die worden aangemaakt door de Internetsite van Hello Boy laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke Internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze cookies.

De meeste Internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de instelling van zijn Internetbrowser te wijzigen, kan de Internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. Hello Boy kan echter de toegang tot haar Internetsite niet garanderen aan de Internetgebruiker indien de gebruiker de aanmaak van 'session cookies' weigert.

Gegevensbeschermingautoriteit

Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de 'Gegevensbeschermingsautoriteit', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.